Avís legal

Introducció

El present Avís Legal conté les normes d’ús del web www.sopagraphics.com que SOPA GRAPHICS S.C.P., com a titular d’aquest, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i/o utilització del web li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el web.

Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa SOPA GRAPHICS S.C.P.:

Denominació: SOPA GRAPHICS S.C.P.
Domicili social: Comerç 34, 25007 Lleida
CIF: J25739020
Telèfon: (+34) 973 231 785
Correu electrònic: info@sopagraphics.com

SOPA GRAPHICS S.C.P., registrada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida amb núm. d’expedient 20120000018842 en data 11 de gener de 2012.

Propietat Intel·lectual i industrial

Aquest lloc web és propietat de SOPA GRAPHICS S.C.P.

L’usuari reconeix que SOPA GRAPHICS S.C.P. és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en aquesta.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap mena de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria d’aquests.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SOPA GRAPHICS S.C.P. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat SOPA GRAPHICS S.C.P.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a SOPA GRAPHICS S.C.P. indicant:

Protecció de dades personals

SOPA GRAPHICS S.C.P. com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 6 de desembre de 2018 (LOPD-GDD) d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del web, SOPA GRAPHICS S.C.P. podrà demanar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment de la legislació vigent, SOPA GRAPHICS S.C.P. l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals SOPA GRAPHICS S.C.P. tingui accés a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de SOPA GRAPHICS S.C.P., que es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades competent, amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la LOPD-GDD de 6 de desembre de 2018, específicament, dels deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol mena de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, SMS, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús d’aquest web està limitat a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Per saber més sobre quines dades personals recapta SOPA GRAPHICS S.C.P. i com ho fa, llegeixi la Política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb SOPA GRAPHICS S.C.P. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a SOPA GRAPHICS S.C.P. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a SOPA GRAPHICS S.C.P., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, SOPA GRAPHICS S.C.P. no pot garantir la inexistència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que SOPA GRAPHICS S.C.P. posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació

SOPA GRAPHICS S.C.P. posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços.

Per això SOPA GRAPHICS S.C.P. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al lloc web de SOPA GRAPHICS S.C.P. ha de complir les condicions següents:

Responsabilitat

L’usuari accepta que l’ús del web, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que SOPA GRAPHICS S.C.P. no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

SOPA GRAPHICS S.C.P. exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del web i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

Interrupció, suspensió i cancel·lació

SOPA GRAPHICS S.C.P. realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel·lar l’accés, els serveis i / o continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola, en què les dues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, SOPA GRAPHICS S.C.P. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida capital.

Plataforma de resolució de conflictes

SOPA GRAPHICS S.C.P. posa també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre aquest portal, si us plau dirigiu-vos a info@sopagraphics.com.